Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
aktualnosci

REKRUTACJA – lista osób przyjętych i nieprzyjętych do SM I i II st. w Gdyni
na rok szkolny 2021/2022

SM I st. cykl 6-letni – lista kandydatów przyjętych
SM I st. cykl 4-letni – lista kandydatów przyjętych
SM I st. – lista kandydatów nieprzyjętych
SM II st. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM I i II st.

Lista SM I st.

Lista SM II st.

 


Szanowni Państwo Emeryci i Renciści,

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni informuje, że w związku z przekazaniem gdyńskim jednostkom oświatowym obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym dla Emerytów i Rencistów, od dnia 01.01.2021 r. jednostką obsługującą ZFŚS  jest Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ZFŚS oraz Aneksem do Regulaminu, które są dostępne na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzgdynia.pl w zakładce „O szkole / dokumenty” oraz wypełnienie i odesłanie oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej
i życiowej. W/w oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub odebrać z portierni szkoły.Uwaga Uczniowie i Rodzice,

W związku z wprowadzaniem dziennika elektronicznego MOBIREG prosimy o zgłaszanie się po login i hasło swojego dostępu do e-dziennika wyłącznie drogą mailową:

Loginy i hasła będą dostępne od dnia 19 listopada.                                                                                                            


Uwaga Rodzice,
Prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń w formie mailowej do sekretariatu szkoły (sekretariat@sm.edu.gdynia.pl) lub w formie papierowej do nauczycieli przedmiotu głównego.

Oświadczenie

 


PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uwaga! PLAN ZAJĘĆ może ulec zmianie

Plan SM I st. kl. I-III cykl 6-letni

Plan SM I st. 2021-2022 kl. IV-VI cykl 6-letni, I-IV cykl 4-letni

SM II st. – plan zajęć (projekt)


Program AKADEMIA DZIELNICOWA


Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Magazynu Instrumentów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Opłata za wypożyczenie instrumentu w szkole wynosi 30 zł miesięcznie

Opłata za wypożyczenie instrumentu:

30,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)


Biblioteka szkolna

Prezentujemy Wam, drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, warte uwagi strony internetowe poświęcone muzyce, kompozytorom i nie tylko czytaj dalej


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

 


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

aktualnosci
zycieszkoly

z życia Szkoły

Kolejny koncert dla gdyńskich melomanów, który miał miejsce 11 stycznia 2020r., wybrzmiał muzyką znanych i mniej znanych kolęd w aranżacji studentów kompozycji Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Te piękne opracowania w wykonaniu Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Anety Pawlik zostały przyjęte czytaj dalej

W sobotę 21 grudnia 2019 r. odbył się drugi w tym roku koncert z cyklu „Scena dla młodych” zatytułowany „Coraz bliżej święta”. Uczniowie Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy wprowadzili publikę w świąteczny nastrój wykonując kolędy, pastorałki i utwory kojarzone właśnie ze Świętami Bożego Narodzenia czytaj dalej

Na koncercie „Scena dla Młodych” 30 listopada 2019 r. o g. 16.00 wystąpili laureaci 4. Spotkań Oboistów regionu pomorskiego – duet ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, który otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu kameralnego: Wiktoria Chruścińska (obój) i Jakub Leżohupski (fortepian)  czytaj dalej

W 2019 roku nasza Szkoła była głównym organizatorem obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni. Wzięły w nim też udział inne instytucje kultury naszego miasta: Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Prywatna Szkoła Muzyczna „Concertino” w Gdyni,  czytaj dalej

W dniu 18 maja 2019 r. nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas kolejnego koncertu z cyklu „Scena dla Młodych” zatytułowanym „Muzyczna majówka na Wzgórzu”. Na to wydarzenie przybyło wielu gdynian, którzy z przyjemnością wysłuchali koncertu przygotowanego przez młodych artystów,  czytaj dalej

Jubileusze, koncerty, pasowania i wiele, wiele innych pięknych chwil czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – kierownik sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  r.lewandowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Luiza Dyluś-Maruszczak  – fortepian dodatkowy
 • Regina Borek – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
  r.borek@sm.edu.gdynia.pl
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
  m.szczepanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  m.ganska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
  k.strongowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Anna Rumińska – fortepian główny, akompaniament
  a.ruminska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Leo – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  b.leo@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Sendrowska – fortepian głowny, fortepian dodatkowy
  m.sendrowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
  l.kania@sm.edu.gdynia.pl
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
  a.furmanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Wawryków – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  t.wawrykow@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
  m.kur@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
  a.wesolowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Hilla – organy
  k.hilla@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Małgorzata Zimińska – kierownik sekcji, akompaniament
 • Marzena Termen – fortepian główny
  m.termen@sm.edu.gdynia.pl
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
  a.siarkiewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
  r.lewandowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
  k.strongowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
  m.kur@sm.edu.gdynia.pl
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
  m.ganska@sm.edu.gdynia.pl
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
  l.giedrojc@sm.edu.gdynia.pl
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
  w.klosowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Daniel Ziomko – fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów
  d.ziomko@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Sendrowska – fortepian dla wokalistów
  m.sendrowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
  m.szczepanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Wawryków – fortepian obowiązkowy
  t.wawrykow@sm.edu.gdynia.pl
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
  p.poterewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
  m.madejstrukiel@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
  a.wesolowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Hilla – organy
  k.hilla@sm.edu.gdynia.pl

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
  d.szarek@sm.edu.gdynia.pl
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
  m.staniszewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
  b.glazasutt@sm.edu.gdynia.pl
 • Justyna Kuszewska – skrzypce
  j.kuszewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
  e.karmelitawojciechowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
  j.rudkastefaniak@sm.edu.gdynia.pl
 • Jadwiga Moskal – kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
  k.karbowiak@sm.edu.gdynia.pl
 • Jan Kowalczyk – gitara
  j.kowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
  m.jendakujawa@sm.edu.gdynia.pl
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
  d.borowskikrac@sm.edu.gdynia.pl
 • Dorota Szyperska – gitara
  d.szyperska@sm.edu.gdynia.pl
 • Carlos Pena-Montoya – harfa
  c.penamontoya@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Jadwiga Moskal – opiekun sekcji, kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
  k.karbowiak@sm.edu.gdynia.pl
 • Maria Perucka – skrzypce
  m.perucka@sm.edu.gdynia.pl
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
  m.skorupa@sm.edu.gdynia.pl
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
  e.karmelitawojciechowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
  m.mruczek@sm.edu.gdynia.pl
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
  m.jendakujawa@sm.edu.gdynia.pl
 • Jan Kowalczyk – gitara
  j.kowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Carlos Pena-Montoya – harfa
  c.penamontoya@sm.edu.gdynia.pl

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
  h.brzozowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
  m.radziejewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Duchniewicz – fagot
  b.duchniewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Jacek Piastowski – saksofon
  j.piastowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Piotr Pożakowski – waltornia
  p.pozakowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Grzegorz Karłowicz / Jakub Falkowski – trąbka
  g.karlowicz@sm.edu.gdynia.pl     j.falkowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
  m.rogowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Siedlik – perkusja
  t.siedlik@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Jolanta Kowalczyk – obój
  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Łącka – flet
  h.lacka@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Brzozowska – flet 
  h.brzozowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Respondek – klarnet
  k.respondek@sm.edu.gdynia.pl
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
  e.naczkjankowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Jacek Piastowski – saksofon
  j.piastowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Piotr Pożakowski – waltornia
  p.pozakowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Grzegorz Karłowicz / Jakub Falkowski – trąbka
  g.karlowicz@sm.edu.gdynia.pl   j.falkowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Marek Rogowski – akordeon
  m.rogowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Szczepan Polewski – perkusja
  s.polewski@sm.edu.gdynia.pl

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
  b.forkiewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew
  m.borowskagasik@sm.edu.gdynia.pl

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska|
  m.kaminska@sm.edu.gdynia.pl

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  j.galubinska@sm.edu.gdynia.pl
 • Igor Jankowski – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  i.jankowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
  k.nowinska@sm.edu.gdynia.pl
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  e.laguna@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Płocka – chór
  m.plocka@sm.edu.gdynia.pl
 • Leszek Gołąb – orkiestra
  l.golab@sm.edu.gdynia.pl
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy
  k.pytlik@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – kształcenie sluchu, zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
  r.kurylakgolab@sm.edu.gdynia.pl
 • Liliana Pęśko – kształcenie słuchu, formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
  l.pesko@sm.edu.gdynia.pl
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
  t.swiercz@sm.edu.gdynia.pl
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki, formy muzyczne, zasady muzyki
  a.pecherzewskahadrych@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Płocka – chór
  m.plocka@sm.edu.gdynia.pl
 • Leszek Gołąb – orkiestra
  l.golab@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
  a.chilewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Swarra – psychologia
  a.swarra@sm.edu.gdynia.pl
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

VI Ogólnopolski Konkurs „Miniatura Wiolonczelowa” im. Leona Szymłowskiego (nagrania), Warszawa, 26-27.09.2020

I MIEJSCE – Ignacy Leo 

II MIEJSCE – Konrad Martuszewski

uczniowie mgr Jadwigi Rudki-Stefaniak

XXII Gdyński Konkurs Kameralistyki Smyczkowej (nagrania) – Gdynia, 12.11.2020

DYPLOMY LAUREATA NAGRODY SPECJALNEJ:

kwintet:

Wiktoria Martuszewska – skrzypce,  Rozalia Barszcz, – skrzypce,  Wiktoria Borek – gitara, Marika Brdękiewicz- klawesyn, Lena Zawadzka – wiolonczela

przygotowanie: mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska

trio: 

Aleksandra Potulska – skrzypce, Daphne Orłowska – skrzypce, Róża Kania – skrzypce

trio:

Magdalena Pawłowska – skrzypce, Tymoteusz Kaniewski – skrzypce, Paulina Hilla – fortepian

przygotowanie: mgr Magdalena Sieklicka

duet:

Olga Żornaczuk – skrzypce

Rozalia Barszcz – skrzypce

przygotowanie: mgr Beata Glaza-Sutt

duet:

Amelia Wojtanowicz – wiolonczela, Lena Zawadzka – wiolonczela

duet:

Grzegorz Noiński – wiolonczela, Antoni Czmyr – wiolonczela

duet:

Wiktoria Martuszewska – skrzypce, Konrad Martuszewski – wiolonczela 

przygotowanie: mgr Jadwiga Rudka-Stefaniak

duet:

Kornelia Stankiewicz – kontrabas, Jakub Sidorowicz – kontrabas

przygotowanie: mgr Klaudia Karbowiak

—–

The International Myron Poliakin Violin Competition (online) – 1.11-14.11.2000, Ukraina

III MIEJSCE duet :

Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. VI/6

Weronika Martuszewska – skrzypce, kl. II SM II st.

przygotowanie duetu prof. Małgorzata Skorupa

—–

IV Pomorski Festiwal Obojowy Gdynia 2020 o zasięgu ogólnopolskim (online) – 27-29.11.2020

III MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA – Maria Hołomiej , kl. II/4

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Bobrowska , kl. III/4

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

—–

IV Festiwal Polskiej Muzyki Gitarowej „Współczesna Muzyka Gitarowa” (online) – Tczew, 29.11-2.12.2020

I MIEJSCE w gr. II – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

I MIEJSCE w gr. III – Wiktoria Borek

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

—–

XVIII Konkurs Młodego Flecisty (edycja internetowa) – Gdynia, 1-4.12.2020

I MIEJSCE w gr. I – Agata Kamińska 

uczennica mgr Hanny Brzozowskiej

II MIEJSCE w gr. I – Maksymilian Mazur

uczeń mgr Malwiny Radziejewskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. I –  Nadia Roma Butkiewicz

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Zofia Grzenkowicz

uczennice mgr Malwiny Radziejewskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Katarzyna Rojek

uczennica mgr Hanny Brzozowskiej

I MIEJSCE w gr. II – Pola Mańkowska

uczennica mgr Hanny Brzozowskiej

II MIEJSCE w gr. II – Zofia Bork-Komorowska

uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej

WYRÓŻNIENIE – Alicja Wojtecka

uczennica mgr Hanny Brzozowskiej

—–

III Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy ( online) – Kraków, 7-8.12.2020

I MIEJSCE w gr. I – Marika Brdękiewicz

uczennica mgr Agnieszki Wesołowskiej

—–

V Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach festiwalu FORTE (edycja online) – 26.11-6.12.2020

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

WYRÓŻNIENIE – Kornelia Stankiewicz – kontrabas

uczennica mgr Klaudii Karbowiak

—-

Rudolf Barshai International String Competition (online) – 15.01-27.01.2021, Rosja

III MIEJSCE – duet:

Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. VI/6

Weronika Martuszewska – skrzypce, kl. II – SM II st.

przygotowanie zespołu prof. Małgorzata Skorupa

—–

II Międzynarodowy Konkurs Gitarowy (online) – Katowice, 18.01-3.02.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Wiktoria Borek

uczennica mgr J.Rutkowskiej

—–

I Kyoto International Music Competition ( online) – 1.01 – 1.02.2021

III MIEJSCE w kategorii zespołów kameralnych – duet:

Tomasz Tamulewicz – gitara

Zofia Białas – flet ( PSM I st. w Tczewie)

przygotowanie zespołu mgr. Dariusz Borowski-Krać oraz mgr Monika Tamulewicz

—–

XXII Sopocki Konkurs Skrzypcowy imienia Jerzego Hazuki ( edycja online) – Sopot, 18.02.2021

II MIEJSCE – Agata Leo – kl. III/6

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

WYRÓŻNIENIE I st. – Łucja Józefko – kl. II

uczennica mgr Magdaleny Sieklickiej

—–

V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy Wadowice 2021 (online) – Wadowice, 4.02-20.02.2021

SREBRNY FAGOT – Hieronim Kinowski

SREBRNY FAGOT – Martyna Demczuk

SREBRNY FAGOT – Martyna Sułkowska

SREBRNY FAGOT – Karol Wiśniewski

uczniowie mgr Beaty Duchniewicz

—–

III Elbląski Konkurs Pianistyczny (online) – Elbląg, 20.02 – 7.03.2021

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA – Lidia Osowska kl. IV/6

uczennica mgr Małgorzaty Kocemby

—–

III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy CELLOLOVE (online) – Kraków, 11.03.2021

III MIEJSCE w gr. II – Konrad Martuszewski 

uczeń mgr Jadwigi Rudki-Stefaniak

—–

I Nice International Music Competition (online) – Nicea, 01-03-01.04.2021

II MIEJSCE w kategorii duetów:

Tomasz Tamulewicz – gitara

Zofia Białas – flet ( PSM I st. w Tczewie)

przygotowanie zespołu mgr. Dariusz Borowski-Krać oraz mgr Monika Tamulewicz

—-

XXVI Kaszubskie Spotkania Akordeonowe (edycja online) – Kościerzyna, 17-18.03.2021

II MIEJSCE w kat. II – Jakub Freitag

uczeń mgr. Marka Rogowskiego

—–

XXI Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy (online) – Malbork, 30.03.2021

I MIEJSCE w gr. I – Ignacy Leo – wiolonczela

uczeń mgr. Mariusza Mruczka

III MIEJSCE w gr. II – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudki-Stefaniak

—-

12th World Open Online Music Competition – Belgrad (Serbia), 15.03 – 5.04.2021

I MIEJSCE w kat. III – Ignacy Leo – wiolonczela

uczeń mgr. Mariusza Mruczka

—–

XXI Sokołowski Konkurs Kultury Muzycznej (edycja online) – Sokołów Małopolski, 24.04.2021

NAGRODA II STOPNIA – Rozalia Barszcz – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—–

III Pomorski Konkurs Perkusyjny (online) – Kartuzy, 26.04.2021

II NAGRODA w gr. I – Franciszek Osowski

III NAGRODA w gr. I – Filip Peszkowski

uczniowie mgr. Tomasza Siedlika

—–

III Pomorski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym (online) – Kartuzy, 26.04.2021

II NAGRODA w gr. I – Dawid Drywa

uczeń mgr. Tomasza Siedlika

—-

X Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” (online) – Włocławek, 27-29.04.2021

III MIEJSCE w gr. 3 – Wiktoria Martuszewska 

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—–

II International Remote Online Competition Of Ensembles, Band, Performers On Brass Wind And Percussion Instruments –  Lwów (Ukraina) 10.04.-25.05.2021

I MIEJSCE w kat. II – Ina Krasuska – puzon

uczennica mgr. Marka Sikory

—–

IV Ogólnopolski Konkurs Klas Instrumentów Dętych (online) – Wadowice, kwiecień 2021

WYRÓŻNIENIE  II stopnia – Maria Hołomiej – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Opus 2021 (online) – Kraków, 23.04- 12.05.2021

III MIEJSCE – Nadia Butkiewicz – flet

WYRÓŻNIENIE – Zofia Bork-Komorowska – flet 

uczennice mgr Moniki Tamulewicz

III MIEJSCE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudki-Stefaniak

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

WYRÓŻNIENIE – Tomasz Tamulewicz – gitara

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

VII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy  (online) – Kowalewo Pomorskie , 10-11.05.2021

II MIEJSCE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudki-Stefaniak

—–

IX Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści (online) – Stalowa Wola, 10-14.05.2021

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—-

I Ogólnopolski Festiwal Obojowy im. Emiliana Pardusa – Miechów, 15-16.05.2021

WYRÓŻNIENIE II stopnia – Maria Hołomiej

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

XIII Konkurs Młodego Gitarzysty (online) – Kartuzy, 21.05.2021

II NAGRODA w gr. I – Michalina Ciemięga

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

III NAGRODA w gr. I – Zuzanna Munz 

uczennica mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

III NAGRODA w gr. I – Mikołaj Szwocher

uczeń mgr Doroty Szyperskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Michał Sitek

uczeń mgr. Jana Kowalczyka

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Iga Gregor

uczennica mgr Doroty Szyperskiej

I NAGRODA w gr. II – Tomasz Tamulewicz 

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

I NAGRODA w gr. III – Natalia Maszke 

II NAGRODA w gr. III – Oliwia Tymińska

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Aleksandra Pakuła

uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

V Festiwal Gitarowy na Zamku (online) – Golub-Dobrzyń. 17-21.05.2021

II MIEJSCE w gr. II – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

I MIEJSCE w gr. III – Oliwia Tymińska

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Natalia Maszke

uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy (online) – Gdańsk-Orunia, 20-21.05.2021

II MIEJSCE w gr. I – Kinga Andrzejewska

II MIEJSCE w gr. I – Hubert Kunc

uczniowie mgr Danuty Szarek

IV MIEJSCE w gr. III – Olga Żornaczuk

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva” (online) – Kielce, 22-24.05.2021

WYRÓŻNIENIE w kat. I – Wiktoria Borek

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

WYRÓŻNIENIE w kat. I – Natalia Maszke

uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

XI International Competition for Young Guitarists (online) – Monheim am Rhein, 1-3.04.2021

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Borek

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

—–

II Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza (online) – Białystok, 28-30.05.2021

II MIEJSCE w kat. I – program dowolny – Maria Hołomiej kl. II/4

WYRÓŻNIENIE w kat. I – program dowolny – Aleksandra Kunicka kl. I/6

WYRÓŻNIENIE w kat. II – program dowolny – Aleksandra Bobrowska kl. III/4

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

—–

XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej  Online 2020/2021 – Leżajsk, 23.05.2021

WYRÓŻNIENIE w kat. II – Marika Brdękiewicz – klawesyn

uczennica mgr Agnieszki Wesołowskiej

—–

VIII Rome International Music Competition (online) – 1.05-1.06.2021

I MIEJSCE – Zofia Bork-Komorowska – flet 

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

—–

I Konkurs Fletowy online „Fleciki na start” dla uczniów klas I-III szkół muzycznych I st. cyklu 6-letniego – Koszalin, 25.05-1.06.2021

I MIEJSCE w gr. I – Pola Swystun

II MIEJSCE w gr. I – Rita Gorajek

I MIEJSCE w gr II oraz GRAND PRIX – Nadia Butkiewicz

uczennice mgr Moniki Tamulewicz

WYRÓŻNIENIE I st. w gr. II – Agata Kamińska

WYRÓŻNIENIE I st. w gr. II – Katarzyna Rojek

uczennice mgr Hanny Brzozowskiej

III MIEJSCE w gr. III  – Maksymilian Mazur

WYRÓŻNIENIE II st. w gr. III – Zofia Grzenkowicz

uczniowie mgr Moniki Tamulewicz

—–

Międzynarodowy Wirtualny Konkurs Pianistyczny i Kameralny im. Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego – Kutno, 17-20.05.2021

WYRÓŻNIENIE I st. – Jaśmina Kochanowicz – kl. I/6

uczennica mgr Emilii Kurek-Bałandynowicz

WYRÓŻNIENIE II st. – Joanna Kotuk – kl. II/6

Dyplom „Promuję Muzykę Polską” – Iwo Sypniewski – kl. II/6

Dyplom „Promuję Muzykę Polską” – Lena Nalezińska – kl. I/4

uczniowie mgr Moniki Sendrowskiej

—–

Ogólnopolski Konkurs Saksofonowy ( online) – Łódź, 28.05.2021

WYRÓŻNIENIE – Norbert Radwan – saksofon

WYRÓŻNIENIE – Filip Pienczk – saksofon

uczniowie mgr. jacka Piastowskiego

—–

IV Warszawski Festiwal Miniatura Muzyczna na instrumenty Dęte Drewniane i Blaszane 2021 – Warszawa, 1.05-10.06.2021

Wyróżnienie  I st. w gr. III – Maria Hołomiej – obój

Wyróżnienie I st. w gr. III – Aleksandra Bobrowska – obój

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

—–

III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych  im. B. Strawy i F.Krzemińskiego – Lublin, 17.05-10.06.2021

II MIEJSCE – Zofia Bork-Komorowska – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

—–

II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Gitarowy – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy 2021 – Sokołów Małopolski, 6.06.2021

WYRÓŻNIENIE II st. w gr. I – Michalina Ciemięga

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

WYRÓŻNIENIE II st. w gr. III – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

WYRÓŻNIENIE I st. w gr. IV – Natalia Maszke 

uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

III Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (edycja online) – Katowice 4-5.06.2021

WYRÓŻNIENIE I st. w gr II – Jan Gorzkiewicz 

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

Ogólnopolski Konkursu dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach V Festiwalu PRESTO ( online) – 30.05- 13.06.2021

TYTUŁ LAUREATA – Agata Leo – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—–

Konkurs dla uczniów Szkół Muzycznych „Impresje Muzyczne” – Gdańsk, 2.06-13.06.2021

II MIEJSCE – Franciszek Łuczkiewicz – saksofon

III MIEJSCE – Norbert Radwan – saksofon

WYRÓŻNIENIE – Filip Pienczk

uczeniowie mgr. Jacka Piastowskiego

—-

I Ogólnopolski Konkurs „Co Młodym w Duszy Gra” (online) – Ruda Śląska, 8.06-10.06.2021

III MIEJSCE – Magdalena Pawłowska – skrzypce

WYRÓŻNIENIE – Łucja Józefko – skrzypce

uczennice mgr Magdaleny Sieklickiej

WYRÓŻNIENIE – Klara Gorajek – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—–

VII Ogólnopolski Konkurs „Miniatura wiolonczelowa” – Warszawa, 19-20.06.2021

I MIEJSCE w gr. II – Konrad Martuszewski 

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

Muse International Music Competition 2021 – Athens ( Grecja), 30.06.2021

III MIEJSCE – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

III MIEJSCE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

III MIEJSCE – Olga Żornaczuk – skrzypce

uczennica mgr Beaty Glazy-Sutt

II MIEJSCE duet:

Wiktoria i Weronika ( SM II st.) Martuszewskie – skrzypce

przygotowanie zespołu – prof. Małgorzata Skorupa

—–

Primuz International Strings Competition – Łódź, 19.04-30.06.2021

III MIEJSCE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

2nd World Cello E-Competition „Napolinova” – 10.07-20.07.2021, Napoli (Włochy)

IV MIEJSCE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

II Brussels International Music Competition (online) – 1.07-1.08.2021, Bruksela (Belgia)

I MIEJSCE – Zofia Bork-Komorowska – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

II MIEJSCE – Natalia Maszke – gitara

uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

III MIEJSCE – Tomasz Tamulewicz – gitara

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

III MIEJSCE duet: Zofia Bork-Komorowska – flet 

Tomasz Tamulewicz – gitara

przygotowanie zespołu mgr Monika Tamulewicz oraz mgr Dariusz Borowski-Krać

 

II stopień

XXX Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Muzyków Cittá di Barletta,  21-26.09.2020 , Włochy (online)

I MIEJSCE – Aleksandra Schulz – flet

uczennica mgr Hanny Łąckiej

I MIEJSCE – Mateusz Klimek – waltornia

II MIEJSCE – Mikołaj Kotarski – waltornia

uczniowie dr. hab. Piotra Pożakowskiego

International Music Competition „The Art of Winds & Percussion” (online) – London , 8.10.2020 – 8.11.2020

I MIEJSCE – Mateusz Klimek – waltornia

I MIEJSCE – Mikołaj Kotarski – waltornia

uczniowie dr. hab. Piotra Pożakowskiego

I MIEJSCE – Aleksandra Schulz – flet

I MIEJSCE – Anna Kochańska – flet

I MIEJSCE – Konrad Hennig – flet

I MIEJSCE – Joanna Skrzypkowska – flet

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

—–

VI Konkurs Altówkowy online – Gdańsk, 31.10 -8.11.2020

II MIEJSCE – Joanna Ciwińska 

III MIEJSCE – Matylda Beata Wiśniewska

uczennice mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—-

The International Myron Poliakin Violin Competition (online) – 1.11-14.11.2000, Ukraina

III MIEJSCE duet :

Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. VI/6 – SM I st.

Weronika Martuszewska – skrzypce, kl. II 

przygotowanie duetu prof. Małgorzata Skorupa

—-

IV Pomorski Festiwal Obojowy Gdynia 2020 o zasięgu ogólnopolskim (online) – 27-29.11.2020

II MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA – Wiktoria Chruścińska, kl. II

III MIEJSCE – Łukasz Ganczarek, kl. V

WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODA SPECJALNA – Nadia Bazarnik , kl. I

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—–

II Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Pianistów im. Vytautasa Mikalauskasa (online) – Paneveżys (Litwa) – 4-5.12.2020

I MIEJSCE oraz 2 NAGRODY SPECJALNE za wykonanie utworu romantycznego oraz utworu V. Mikalauskasa – Emilia Sanecka, kl. I

I MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA za wykonanie utworu V. Mikalauskasa – Jakub Leżohupski, kl. V

uczniowie mgr Marzeny Termen

—–

V Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach festiwalu FORTE (edycja online) – 26.11-6.12

TYTUŁ LAUREATA oraz OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ ROKU – Joanna Ciwińska – altówka

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

I Ogólnopolski Konkurs na Altówkę Solo im. prof. Stefana Kamasy (online) – 10-30.12.2020, Gdańsk

III MIEJSCE w gr.I – Joanna Ciwińska – altówka

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

King’s Peak International Music Competition (online) , winter 2020 – USA

II MIEJSCE – Joanna Ciwińska – altówka

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

International Music Competition BEST BEETHOVEN PERFORMANCE (online) – London, 17.11-17.12.2020

I MIEJSCE – Jakub Leżohupski – fortepian

uczeń mgr Marzeny Termen

—-

International Music Competition BEST MOZART PERFORMANCE (online) – London, 27.12.2020-27.01.2021

I MIEJSCE – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

II MIEJSCE – Helena Król – wokal 

uczennica mgr Marii Borowskiej-Gasik

II MIEJSCE – Helena Król – fortepian

—–

II Międzynarodowy Konkurs Gitarowy (online) – Katowice, 18.01-3.02.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Anna Borowiak, kl. III

uczennica mgr M.Jenda-Kujawy

—–

Rudolf Barshai International String Competition (online) – 15.01-27.01.2021, Rosja

III MIEJSCE – Marta Tryzna – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

III MIEJSCE – duet:

Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. VI SM I st.

Weronika Martuszewska – skrzypce, kl. II 

przygotowanie zespołu prof. Małgorzata Skorupa

—–

V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy Wadowice 2021 (online) – Wadowice, 4.02-20.02.2021

SREBRNY FAGOT – Michał Andrzejewski

BRĄZOWY FAGOT – Daniel Taubel

uczniowie mgr Ewy Naczk-Jankowskiej

—-

International Music Competition BEST CHOPIN PERFORMANCE (online) – London, 1.02-1.03.2021

I MIEJSCE w gr. IV – Helena Król – fortepian

—–

King’s Peak International Music Competition (online) , spring 2021 – USA

I MIEJSCE – Aleksandra Schulz – flet

III MIEJSCE – Joanna ~Skrzypkowska – flet

uczennice mgr Hanny Łąckiej

I MIEJSCE – Helena Król

uczennica mgr Marii Borowskiej-Gasik

—–

IV Ogólnopolski Konkurs w ramach festiwalu w Barokowym Stylu (edycja online) – Poznań, 19.03.2021

TYTUŁ LAUREATA oraz OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Antonina Zgółka – skrzypce

TYTUŁ LAUREATA – Marta Tryzna – skrzypce

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

—–

International Music Competition MUSIC OF EASTERN EUROPE (online) – London, 8.03-8.04.2021

I MIEJSCE w gr. IV  – Helena Król – śpiew

uczennica mgr Marii Borowskiej-Gasik

II MIEJSCE w gr. IV – Helena Król – fortepian

—–

2021 American Music Talent Competition (online) – Washington, 10.03.2021

II MIEJSCE – Helena Król – śpiew

uczennica mgr Marii Borowskiej-Gasik

—–

XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S.Woytowicz (online) – Jasło, 25-26.03.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Aleksandra Schulz – flet

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Konrad Henning – flet

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

—-

12th World Open Online Music Competition – Belgrad (Serbia), 15.03 – 5.04.2021

I MIEJSCE w kat. IX – Aleksandra Schulz – flet

I MIEJSCE w kat. XIV – Joanna Skrzypkowska – flet

I MIEJSCE w kat. XI – Kinga Brzezińska – flet

I MIEJSCE w kat. XI – Julianna Radtke – flet

I MIEJSCE w kat. XIV – Joanna Skrzypkowska – flet

uczennice mgr Hanny Łąckiej

I MIEJSCE w kat. XIII – Joanna Ciwińska – altówka

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

II Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy (online) – Częstochowa, 24-26.03.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Weronika Martuszewska

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Centrum Edukacji Artystycznej – Kielce, 7-9.04.2021

WYRÓŻNIENIE – Marta Tryzna – kl. VI

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

VII Konkurs Altówkowy Etiuda (online) – Gdańsk, 4-11.04.2021

II MIEJSCE w gr. V – Joanna Ciwińska – kl.VI

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej – Koszalin, 23-24.04.2021

III MIEJSCE – Joanna Ciwińska  – altówka, kl. VI

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

IV Ogólnopolski Konkurs Altówkowy i Kontrabasowy – Gdańsk, 29-30.04.2021

II MIEJSCE w gr. V – Joanna Ciwińska – altówka

uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej

—–

International Music Competition „The Music of 20th Century” 6th edition (online) – London, 8.04-8.05.2021

I MIEJSCE w gr. IV – Cyprian Chomik – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—-

IV Ogólnopolski Konkurs Klas Instrumentów Dętych (online) – Wadowice, kwiecień 2021

I MIEJSCE – Cyprian Chomik – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

II MIEJSCE – Beniamin Brzozowski – tuba

uczeń mgr. Marka Sikory

I MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój

III MIEJSCE Nadia Bazarnik – obój

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

I MIEJSCE – Aleksandra Schulz – flet

III MIEJSCE – Kinga Brzezińska – flet

uczennice mgr Hanny Łąckiej

—-

XIX Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy (online) – Sochaczew, 4-8.05.2021

WYRÓŻNIENIE II st. w gr. IV – Aleksandra Schulz

WYRÓŻNIENIE I st. w gr. V – Joanna Skrzypkowska

WYRÓŻNIENIE II st. w gr. V – Konrad Hennig 

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

—-

XI International Brothers Medins Competition for Young Pianists ( online) – Ryga (Łotwa), 1-12.05.2021

I MIEJSCE – Jakub Leżohupski 

uczeń mgr Marzeny Termen

—-

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Opus 2021 (online) – Kraków, 23.04- 12.05.2021

I MIEJSCE – Marta Tryzna – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

II MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój

WYRÓŻNIENIE – Nadia Bazarnik – obój

WYRÓŻNIENIE – Łukasz Ganczarek – obój

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—–

I Ogólnopolski Festiwal Obojowy im. Emiliana Pardusa – Miechów, 15-16.05.2021

III MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska

WYRÓŻNIENIE I stopnia – Łukasz Ganczarek

WYRÓŻNIENIE II stopnia – Nadia Bazarnik

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—–

I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyczne Obrazy” (online) – Radom, 17-19.05.2021

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA w gr. IV – Emilia Sanecka 

uczennica mgr Marzeny Termen

—–

XVIII Żyrardowski Konkurs Młodych Pianistów (online) – Żyrardów, 20-22.05.2021

II MIEJSCE w gr. V – Franciszek Lewandowski

uczeń dr. Rafała Lewandowskiego

—–

II International Remote Online Competition of Ensembles, Band, Performers on Brass Wind and Percussion Instruments „Fanfares of Lviv” – Lwów ( Ukraina)

I MIEJSCE – Beniamin Brzozowski – tuba

uczeń mgr. Marka Sikory

—–

Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych – Elbląg, 22-25.04.2021

II MIEJSCE w gr. II – Marta Tryzna – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

VII Encor International Competition Winds & Percussion (online) – London, 25.04-15.05

II MIEJSCE w gr. do 18 lat – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „Per aspera ad astra” – Kielce, 21-28.05.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. C – Franciszek Lewandowski

uczeń dr. Rafała Lewandowskiego

—–

II Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza (online) – Białystok, 28-30.05.2021 

I MIEJSCE w kat. III – koncertowy program obowiązkowy – Nadia Bazarnik kl. I

II MIEJSCE w kat. III – program dowolny – Wiktoria Chruścińska

I MIEJSCE oraz NAGRODA SZCZEGÓLNA za wykonanie utworu kompozytowa polskiego w kat. III – program dowolny – Nadia Bazarnik kl. I

WYRÓŻNIENIE I st. w kat. IV – program dowolny – Łukasz Ganczarek kl. V

WYRÓŻNIENIE II st. w kat. IV – Filip Młotkowski kl. VI

—–

I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. prof. Janiny Romańskiej-Werner (edycja online) – Kraków, 29-30.05.2021

II MIEJSCE w kat. V – Jakub Leżohupski

WYRÓŻNIENIE w kat. IV – Zofia Pałasz

uczniowie mgr Marzeny Termen—–V Ogólnopolskie Konfrontacje Skrzypcowe Szkół Muzycznych II st. – Gdynia, 29.05.2021

I MIEJSCE w gr. I – Antonina Zgółka

II MIEJSCE w gr. I – Weronika Martuszewska

I MIEJSCE w gr. II – Maria Pańczyk

III MIEJSCE w gr. II – Oliwia Guziuk

I MIEJSCE w gr. III oraz NAGRODA REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ im. S.Moniuszki w Gdańsku – Marta Tryzna

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Aleksandra Rojek

uczennica mgr Beaty Glazy-Sutt

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Zofia Górecka

uczennica mgr Marii Peruckiej

—–

Ogólnopolski Konkurs Miniatura Online – Gdańsk, 9 czerwca 2021

NAGRODA SPECJALNA Dziekana Wydziału Instrumentalnego – Nadia Bazarnik – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych  im. B. Strawy i F.Krzemińskiego – Lublin, 17.05-10.06.2021

II MIEJSCE – Łukasz Ganczarek – obój

III MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój

WYRÓŻNIENIE – Nadia Bazarnik – obój

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

II MIEJSCE – Konrad Hennig – flet

III MIEJSCE – Anna Kochańska – flet

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

III MIEJSCE – Benjamin Brzozowski – tuba

uczeń mgr. Marka Sikory

WYRÓŻNIENIE – Michał Andrzejewski – fagot

uczeń mgr Ewy Naczk-Jankowskiej

—–

IV Warszawski Festiwal Miniatura Muzyczna na instrumenty Dęte Drewniane i Blaszane 2021 – Warszawa, 1.05-10.06.2021

II MIEJSCE w gr. V – Nadia Bazarnik – obój

II MIEJSCE w gr. V – Wiktoria Chruścińska – obój 

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

WYRÓŻNIENIE I st.w gr. V  – Kinga Brzezińska – flet

uczennica mgr Hanny Łąckiej

—–

III Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (edycja online) – Katowice 4-5.06.2021 

II NAGRODA w gr. III  – Cyprian Chomik 

III NAGRODA w IV  – Mateusz Klimek 

uczniowie dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

Konkurs dla uczniów Szkół Muzycznych „Impresje Muzyczne” – Gdańsk, 2.06-13.06.2021

I MIEJSCE – Bernard Ruth – puzon, fortepiano

uczeń mgr. Marka Sikory oraz mgr. Andrzeja Siarkiewicza

II MIEJSCE – Julia Amilkiewicz – saksofon

uczennica mgr. Jacka Piastowskiego

—–

International Internet Art Competition „Key to Talent”  – Lida ( Białoruś), 1.06-15.06.2021

I MIEJSCE w kat. 13-14 lat – Emilia Sanecka – fortepian

I MIEJSCE w kat. 15-17 lat – Zofia Pałasz – fortepian

uczennice mgr Marzeny Termen

—–

Ogólnopolski Konkursu dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach V Festiwalu PRESTO ( online) – 30.05- 13.06.2021

DYPLOM LAUREATA oraz TYTUŁ OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Maria Pańczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

International Moscow Music Competition – Moskwa (Rosja), 1.06.2021

IV MIEJSCE – Julianna Radtke – flet

uczennica mgr Hanny Łąckiej

—–

95 International Competition Leopold Bellan (online) – Paryż ( Francja), 1.05-20.06.2021

I MIEJSCE w kat. 16-18 lat – Jakub Leżohupski – fortepian

uczeń mgr Marzeny Termen

III MIEJSCE – Franciszek Lewandowski – fortepian

uczeń dr. Rafała Lewandowskiego

—–

Muse International Music Competition 2021 – Athens ( Grecja), 30.06.2021

II MIEJSCE – Weronika Martuszewska – skrzypce

WYRÓŻNIENIE – Maria Pańczyk – skrzypce

uczennicy prof. Małgorzaty Skorupy

II MIEJSCE duet:

Weronika i Wiktoria ( SM I st.)  Martuszewskie – skrzypce

przygotowanie zespołu prof. Małgorzata Skorupa

—–

II International Online Instrumental Performance Competition – Toronto, 30.05-25.06.2021

GRAND PRIX oraz Nagroda Specjalna w kat. D – Konrad Hennig – flet

WYRÓŻNIENIE w kat. D – Anna Kochańska – flet

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

 

 
51

I stopień 2019/2020

75

I stopień 2018/2019

98

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

61

I stopień 2014/2015

42

II stopień 2019/2020

45

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

15

II stopień 2014/2015

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

  • Konkursy organizowane przez Szkołę :
  • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY CZYTANIA A VISTA
  • IV SPOTKANIA OBOISTÓW REGIONU POMORSKIEGO
  • XXII GDYŃSKI KONKURS DZIECIĘCEJ KAMERALISTYKI SMYCZKOWEJ Kameralistyka smyczkowa 2020
  • BAJECZNE SKRZYPCE. DZIECIĘCE WYŚCIGI SKRZYPCOWE – przesłuchania i warsztaty dla uczniów SM I st.
  • XVIII KONKURS MŁODEGO FLECISTY
   AKTUALIZACJA REGULAMINU
   XVIII Konkurs Młodego Flecisty Regulamin

  • XX KONKURS MŁODEJ BLACHY „Szansa na sukces”
  • XXIII PRZEGLĄD DUETÓW FORTEPIANOWYCH „Dialogi Fortepianowe” im. Ewy Grabe-Zaremby dla uczniów szkół muzycznych I st.
  • VIII GDYŃSKIE SPOTKANIA KONTRABASOWE „Technika i Muzykalność”
  • X GDYŃSKI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ „FORTEPIAN i…”
  • V OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE SKRZYPCOWE Regulamin V Konfrontacji Skrzypcowych 2021  Formularz zgłoszeniowy

konkursy

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Our Team
work
Zdjecia
Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 16 września 2019 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec

Rada Rodziców – kontakt: radarodzicowgdynia@gmail.com  

rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!