Tradycje szkolnictwa muzycznego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem kolejna Szkoła Muzyczna im. F. Chopina przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej właśnie, Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do roku 1971 Szkoła pracowała w strukturze:
7-letni dział dziecięcy i 5-letni dział młodzieżowy. W wyniku zreformowania szkolnictwa muzycznego w roku szkolnym 1971/72 nauka została skrócona do sześciu lat na dziale dziecięcym oraz czterech lat na oddziale młodzieżowym (nie licząc 3-letniego okresu, w którym dla uczniów starszych nauka trwała trzy lata).

Obecnie uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia uczą się w dwóch cyklach nauczania: sześcio – i czteroletnim, a uczniowie Szkoły Muzycznej II st. na trzech wydziałach: instrumentalnym, wokalnym i rytmiki.

Oprócz nauki gry na instrumentach: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarnecie, oboju, fagocie, trąbce, waltorni, akordeonie i instrumentach perkusyjnych, uczniowie Szkoły Muzycznej I st. biorą udział w zajęciach chóru ogólnoszkolnego, orkiestry smyczkowej, zespołów wokalno – instrumentalnych, zespołów instrumentalnych,

Szkoła jest organizatorem konkursów:

  • Dialogi Fortepianowe,
  • Smyczkowa Kameralistyka Dziecięca,
  • Konkurs Młodej Blachy,
  • Międzyszkolny Konkurs Młodego Flecisty oraz

Szkoła realizuje szereg koncertów dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gdyni. Utrzymujemy kontakt z dwiema szkołami muzycznymi w Wilnie i Kilonii celem wymiany doświadczeń.

Od lat Szkoła uzyskuje wysokie lokaty na konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Nasi absolwenci kontynuują naukę na uczelniach muzycznych polskich i zagranicznych. Są pomiędzy nimi koncertujący muzycy, dyrygenci, pedagodzy oraz profesorowie akademii muzycznych. Wśród grona pedagogicznego naszej Szkoły znajduje się także kilku Jej absolwentów.

Dyrektorzy Szkoły w latach:

1929-1934 – Jan Niwiński
1934-1936 – Zdzisław Roesner
1936-1939 – Adolfina Paszkowska
1945-1947 – Kazimierz Czekotowski
1947-1949 – Aleksander Dunin
1949-1951 – Maria Smętkiewicz
1951-1952 – Roman Heising
1952-1964 – Stefan Hirsz
1964-1968 – Władysław Bukowiecki
1968-1970 – Emanuel Wieczorek
1970-1977 – Ludmiła Kamieńska-Nasuta
1977-2005 – Ewa Grabe-Zaremba
2005 – 2017 – Ewa Gałecka

2017 – obecnie – Joanna Rutkowska


Działalność Szkoły w latach 1999 – 2004

Rok szkolny 1999/2000 w sposób szczególny zapisał się w historii Szkoły Muzycznej I st. w Gdyni. Nie często bowiem pojawia się w kalendarzu data 9.09.1999. Tego szczęśliwego z pewnością dnia pod magiczną opieką aż pięciu dziewiątek, grupa 69 dzieci i młodzieży została przyjęta do grona naszych uczniów, których w tym wyjątkowym bo jubileuszowym roku było 260.

W dniach 15-16 października 1999r, odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia szkoły. W dniu 15.10 odbyły się koncerty w szkole a 16.10 w sali Teatru Miejskiego w Gdyni. Z okazji jubileuszu a także Dnia Edukacji wielu pedagogów i pracowników naszej szkoły zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi i resortowymi, oraz nagrodami czy listami gratulacyjnymi dyrektora. Czterech niezwykle zasłużonych pedagogów – obecnie już na emeryturze wyróżniono Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To najwyższe resortowe otrzymali: Irena Jarzymowska, Józef Malewicki, Bronisław Pawelczyk i Emanuel Wieczorek. Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni otrzymała dyr. Ewa Grabe-Zaremba i Anna Kolubińska. Ponadto minister Kultury i Sztuki wyróżnił Ewę Grabe-Zaremba Dyplomem Honorowym.

Oficjalne uroczystości jubileuszowe zakończył koncert w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją Marty Bodzak oraz orkiestry prowadzonej przez Elżbietę Kiełbasiewicz. Chlubą szkoły są jej absolwenci. Nie obyło się więc bez koncertów właśnie w ich wykonaniu w sali koncertowej szkoły. Wielu z nich może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym i aktywną działalnością koncertową zarówno w dziedzinie muzyki solowej jak i kameralnej. Inni są już od lat zawodowymi muzykami, pedagogami, profesorami jak np.prof. Krzysztof Sperski,prof Bogdan Czapiewski,ad Paweł Rydel – wykładowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku.

13 października 2000 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnieni zostali najlepsi gdyńscy nauczyciele i tak: Medal Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni otrzymała dyr. Ewa Grabe-Zaremba,Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Anna Kolubińska,Krzyże Zasługi przyznano: Janinie Borkowskiej-Bernatek, Elżbiecie Kiełbasiewicz oraz Barbarze Zbrzyskiej.

Z radością przyjęliśmy wiadomość że Klub Rotary wyróżnił Annę Kolubińską w konkursie na Najlepszego nauczyciela – wychowawcę Roku 2002.

Gdyńska szkoła muzyczna od początku swej pracy dydaktyczno-wychowaczej prowadziła działalność koncertową. Staraniem Dyrekcji i Pedagogów uczniowie biorą aktywny udział w przesłuchaniach poszczególnych sekcji instrumentalnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim organizowanych konkursach, koncertach, kursach i warsztatach muzycznych i innych formach działalności muzycznej i kulturalnej.

Warto nadmienić, że Szkoła jest organizatorem konkursów regionalnych, których pomysłodawcami są nasi pedagodzy – są to:

– Przegląd Duetów Fortepianowych „Dialogi fortepianowe”
– Gdyński Konkurs Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej
– Konkurs Młodej Blachy „Szansa na Sukces”
– Międzyszkolny Konkurs Młodego Flecisty
– Konkurs Solfeżowy Czytania A’Vista Gdynia
– Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe „Technika i Muzykalność”

Sukcesów konkursowych szkoła odnotowała wiele. Soliści, duety, tria, wracały z konkursów z nagrodami. I tak nasi uczniowie zdobyli w latach:

1999/2000 – 22 nagrody i wyróżnienia
2000/2001 – 27 nagród i wyróżnień
2001/2002 – 34 nagrody i wyróżnienia
2002/2003 – 42 nagrody i wyróżnienia
2003/2004 – 44 nagrody i wyróżnienia
2004/2005 – 46 nagród i wyróżnień
2005/2006 – 49 nagród i wyróżnień


Działalność Szkoły w latach 2005 – 2010

W latach 2005-2010 Szkoła Muzyczna w Gdyni w dalszym ciągu realizowała swoją misję.

Dnia 1 września 2005r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Ewa Gałecka, a dotychczasowy dyrektor szkoły – Ewa Grabe-Zaremba pozostała na stanowisku dyrektora istniejącej Społecznej Szkoły Muzycznej II st. działającej z ramienia Stowarzyszenia Musica Sacra.

Dnia 1 września 2007r. dzięki przychylności władz miasta, a w szczególności Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka obie szkoły zostały połączone i rozpoczęła swoją działalność Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni im. Zygmunta Noskowskiego.

W latach 2005-2010 szkole nadal odbywały się wyżej wymienione konkursy cieszące się dużym zainteresowaniem uczniów i pedagogów. Ponadto 13 marca 2008r. odbyły się też po raz pierwszy Dialogi Fortepianowe dla uczniów Szkół Muzycznych II st., które w roku 2011 zostały przekształcone w konkurs kameralistyki fortepianowej „Fortepian i …”.

W minionym pięcioleciu uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. brali czynny udział w koncertach uświetniających ważne wydarzenia w życiu miasta. Do stałych zaliczyć można imprezę plenerową dla mieszkańców Gdyni – „Dary Ziemi”, rozdanie stypendiów przez Prezydenta Miasta Gdyni, czy doroczne koncerty uczniów szkoły w Domu Rzemiosła. Uczniowie naszej szkoły biorą też stały udział w koncertach dla gdyńskich szkół i przedszkoli, a także obejmują swoją działalnością koncertową kilka gdyńskich Domów Opieki Społecznej.

W maju 2005r. odbyły się po raz pierwszy „Gdyńskie Spotkania w Muzycznej Nutkolandii” rozpoczynające cykl koncertów tematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, na których oprócz prezentacji utworów muzycznych w wykonaniu uczniów szkoły, odbywają się konkursy i spotkania z ciekawymi gośćmi. Do końca 2010r. odbyło się już 18 edycji „Spotkań w Muzycznej Nutkolandii”. Koncerty przygotowują i prowadzą nauczycielki Sekcji Instrumentów Smyczkowych – Joanna Rutkowska i Katarzyna Doliwa-Dobrowolska.

Bardzo ważnym dniem w historii Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni był dzień 17 października 2009r., w którym to odbyły się główne uroczystości z okazji 80-lecia szkoły. Tego dnia podczas uroczystości odbywających się w Teatrze Miejskim, które zbiegły się z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, wielu pedagogów odebrało zaszczytne wyróżnienia i nagrody. Oprócz nagród i listów gratulacyjnych przyznanych przez dyrektora szkoły, nasi pedagodzy odebrali też inne wyróżnienia. Aż pięciu z nich zostało uhonorowanych Medalami Ministra Kultury Zasłużony dla Kultury Polskiej, które odebrali podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody te otrzymali: Ewa Gałecka, Janina Borkowska-Bernatek, Marta Sałanowska, Barbara Zbrzyska i Piotr Pożakowski. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni otrzymali: Ewa Gałecka, Katarzyna Doliwa-Dobrowolska, Julita Książkowska, Gabriela Kanabaj, Joanna Rutkowska-Jarząbkiewicz i Grzegorz Karłowicz. Emerytowani nauczyciele szkoły zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami wybitymi specjalnie z okazji jubileuszu szkoły.

Także rok 2010 przyniósł ważne wyróżnienia dla pedagogów naszej szkoły. Medale Za długoletnia służbę odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie: Janina Borkowska-Bernatek, Gabriela Kanabaj, Barbara Zbrzyska, Marta Sałanowska. W tym samym roku Dyrektor Szkoły – Ewa Gałecka została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W czerwcu 2010r. po raz kolejny główna nagroda w konkursie Nauczyciela Roku została przyznana pedagogowi naszej szkoły. Nagrodę tą otrzymała Julita Książkowska – nauczyciel klasy fortepianu.

Rok 2010 z racji 200-setnej rocznicy urodzin wielkiego kompozytora obchodzony był na całym świecie jako Rok Chopinowski. Już od początku roku 2009/2010 w naszej szkole trwały dyskusje na temat zorganizowania imprezy włączającej szkołę w te obchody. Widowisko słowno-muzyczne „Chopin inaczej” powstało w oparciu o scenariusz napisany przez panie – Joannę Rutkowską i Barbarę Wawrowską, zawierający humorystyczne wiersze dla najmłodszych z książki Michała Rusinka „Mały Chopin”. Przedstawienie miało swoją premierę w sali koncertowej szkoły w dn.16 czerwca 2010 r.

Po raz drugi zagościło 19 września br. na Skwerze Kościuszki w Gdyni uświetniając Wielki Finał na zakończenie rejsu żaglowca Fryderyk Chopin, który ok. godz. 14.00 po trzymiesięcznym rejsie promującym Polskę w wielu portach Europy, powrócił do kraju. Tego dnia przedstawienie rozpoczął Tomasz Zając (uczeń zdobywający nagrody na międzynarodowych konkursach), a następnie wykonawcami utworów Chopina byli inni uczniowie pianiści, którzy również reprezentują szkołę na różnego rodzaju konkursach.

Z okazji Roku Chopinowskiego uczniowie klas fortepianu Szkoły Muzycznej II st. wzięli też udział w niecodziennym koncercie, który odbył się 30 maja 2010r. w Szymbarku. Koncert pt. „Chopin – muzyka i młodość” prowadził w Sali Centrum Edukacji i Promocji Regionu Waldemar Malicki – jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich, obecnie często pojawiający się w programach muzycznych Programu I i II TVP. W koncercie udział wzięli: Tomasz Zając, Julianna Kotłowska, Dominika Czajkowska i Aleksandra Górska.

Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni otrzymują stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne. Są to Stypendia przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przez Prezydenta Miasta Gdyni. Ponadto w roku szkolnym 2009/2010 uczeń klasy IV – Tomasz Zając został uhonorowany Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a z początkiem roku szkolnego 2010 został też przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Sukcesów konkursowych szkoła odnotowała w latach 2005 – 2010 naprawdę wiele:

2005/2006 – 49 nagród i wyróżnień
2006/2007 – 31 nagród i wyróżnień
2007/2008 – uczniowie SM I st. 35 nagród, II st. 10 nagród
2008/2009 – uczniowie SM I st. 46 nagród, II st. 17 nagród
2009/2010 – uczniowie SM I st. 54 nagrody, II st. 11 nagród


Działalność Szkoły w latach 2010 – 2015

W kolejnych latach swojej działalności Szkoła nadal realizowała swoją misję poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą i artystyczną. W dalszym ciągu regularnie odbywały się: Konkurs Solfeżowy Czytania A Vista, Gdyński Przegląd Duetów Fortepianowych „Dialogi fortepianowe” dla uczniów SM I stopnia, Konkurs Kameralistyki Fortepianowej „Fortepian i …” dla uczniów SM II stopnia, Gdyński Konkurs Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej, Konkurs Młodej Blachy „Szansa na Sukces”, Międzyszkolny Konkurs Młodego Flecisty. Nadal regularnie odbywały się „Gdyńskie Spotkania w Muzycznej Nutkolandii”, czyli koncerty tematyczne dla gdyńskich przedszkolaków i uczniów z młodszych klas szkoły podstawowej, prowadzone przez Katarzynę Doliwa-Dobrowolską i Joannę Rutkowską. W kolejnych latach szkolnych cyklicznie odbywały się koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Koncerty Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości, szkolne koncerty kolęd, popisy półroczne i roczne uczniów wyróżnionych, koncerty reklamowe dedykowane uczniom gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwłaszcza w ramach Dni Otwartych Szkoły, a także cieszące się wielkim zainteresowaniem uczniów i ich rodziców koncerty w Dniu Integracji oraz Koncerty Wiosenne. W latach 2010-2015 szkoła kontynuowała współpracę z licznymi trójmiejskimi instytucjami. Uczniowie brali udział m.in. w znanej w Gdyni imprezie plenerowej „Dary Ziemi”, koncertach w domach opieki społecznej, Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej, w koncertach w cyklu „Młode Talenty” w Filharmonii Bałtyckiej, a także w koncertach w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Najzdolniejsi uczniowie uzyskali stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Gdyni, Marszałka Województwa Pomorskiego, a w 2014 roku Dominika Dawidowska z klasy gitary Jana Kowalczyka otrzymała Stypendium w Programie „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury.

Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i konkursach uzyskując wysokie nagrody i wyróżnienia:

2010/2011 – uczniowie SM I st. 63 nagrody, II st. 13 nagród
2011/2012 – uczniowie SM I st. 48 nagród, II st. 11 nagród
2012/2013 – uczniowie SM I st. 48 nagród, II st. 18 nagród
2013/2014 – uczniowie SM I st. 53 nagrody, II st.17 nagród
2014/2015 – uczniowie SM I st. 61 nagród, II st. 15 nagród

Warto w tym miejscu wspomnieć o wielkich sukcesach młodych pianistów – Tomasza Zająca z klasy Julity Książkowskiej oraz Michała Skowronka, Jakuba Leżohupskiego i Dominika Leżohupskiego – pianistów z klasy Marzeny Termen, którzy zdobywali czołowe nagrody na znaczących konkursach ogólnopolskich (Konin, Wrocław Iława, Szczecin i Suwałki). W kwietniu 2011 roku Tomasz Zając zdobył Grand Prix na 16th Evangelia Tjiarri International Piano Competition for Yang Pianist w Lanarce (Cypr) oraz III miejsce w VII Epta International Young Pianists Competitions w Osijeku (Chorwacja. W marcu 2012 roku Tomasz Zając reprezentował szkołę na V Międzynarodowym Festiwalu – Konkursie Polskiej Muzyki Fortepianowej w Wilnie (Litwa) zdobywając I miejsce oraz nagrody za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina i za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. W maju 2014 r. Dominik i Jakub Leżohupscy zdobyli III miejsca na 4th International Piano Competition „Broumov Key” w Mikulovie (Czechy).

W listopadzie 2013 roku z inicjatywy Jolanty Kowalczyk odbyło się I Spotkanie Oboistów szkół muzycznych I i II stopnia regionu pomorskiego. W kolejnym roku odbył się I Pomorski Festiwal Obojowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli klas oboju z całej Polski. W ramach tego dwudniowego festiwalu odbyły się koncerty uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, wykłady i warsztaty, koncerty wybitnych oboistów oraz wystawy instrumentów, nut i akcesoriów obojowych. Spotkania Oboistów Regionu Pomorskiego i Pomorski Festiwal Obojowy stały się imprezą cykliczną, cenioną w środowisku oboistów.

W latach 2003 – 2014 wydawana była szkolna gazetka „Ad Libitum”, w której zamieszczano ciekawe artykuły dotyczące instrumentów, życia i twórczości kompozytorów, życia artystycznego szkoły, festiwali i konkursów muzycznych. Pomysłodawcą była Maria Szydłowska, a redakcją i składem komputerowym zajmował się Piotr Pożakowski. Ostatni numer (36) ukazał się 2 października 2014 r.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w latach 2010-2015 była rozbudowa budynku szkoły. W listopadzie 2012 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem umowę w sprawie tego bardzo ważnego przedsięwzięcia. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Miasta Gdyni szkoła zyskała nowe skrzydło, w którym znajdują się klasy dydaktyczne oraz sala koncertowa przeznaczona na 200 osób. Dzięki tej inwestycji w Szkole może podejmować naukę większa ilość utalentowanej młodzieży, w bardzo dobrych warunkach lokalowych. 8 września 2014 roku odbyła się wielka uroczystość otwarcia budynku Szkoły, w której brali udział Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz wielu znakomitych gości. Po części oficjalnej odbył się koncert, na którym wystąpili absolwenci naszej szkoły oraz gość specjalny, Maestro Jerzy Maksymiuk. Natomiast 2 października 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia sezonu artystycznego w nowej sali koncertowej. Na galowym koncercie zaprezentowali się uczniowie Szkoły – soliści instrumentaliści oraz chór mieszany i orkiestra symfoniczna SM II stopnia, wykonując utwór Johna Ruttera „Gloria”. Tę doniosłą uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani Danuta Szulc – prawnuczka Zygmunta Noskowskiego, patrona Szkoły.

W 2019 roku nasza Szkoła wraz była głównym organizatorem obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni. Wzięły w nim też udział inne instytucje kultury naszego miasta: Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Prywatna Szkoła Muzyczna „Concertino” w Gdyni, MDK w Gdyni. Obchody rozpoczął uroczysty koncert, który odbył się 21 października 2019r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na koncercie zaprezentowali się uczniowie, absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście. Folder oraz zdjęcia z koncertu dostępne tutaj.

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!