INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA – lista osób przyjętych i nieprzyjętych do SM I i II st. w Gdyni
na rok szkolny 2021/2022

SM I st. cykl 6-letni – lista kandydatów przyjętych
SM I st. cykl 4-letni – lista kandydatów przyjętych
SM I st. – lista kandydatów nieprzyjętych
SM II st. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM I i II st.

Lista SM I st.

Lista SM II st.


Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do SM I i II st. opublikowana zostanie na stronie internetowej szkoły do 19 lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do nauki w Naszej Szkole w roku szkolnym 2021/2022

Osoby niebędące obywatelami polskimi, które zostaną przyjęte i podejmą naukę w SM I i II st. w Gdyni wnoszą opłatę za każdy rok nauki w szkole zgodnie z art.165 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

Szkoła Muzyczna I stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1.  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:

 • 6 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 7 lat oraz nie przekroczyli 10 roku życia (kandydat w roku 2021 kończy 10 lat).
 • 4 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat oraz nie przekroczyli 16 roku życia (kandydat w roku 2021 kończy 16 lat).
  Kandydaci urodzeni w roku 2015 (6-letni) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły pod warunkiem uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub złożenia zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

2.  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, flet, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, akordeon i perkusja.

3.  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
  Pobierz wniosek do SM I st.    Pobierz wniosek do SM I st. (pdf)
  RODO
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  UWAGA!
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Kandydaci do SM I stopnia komplet wymaganych dokumentów składają do dnia 14 maja 2021r. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub listownie na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Badania przydatności kandydatów do nauki w SM I st. odbędą się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2021r.

Przykładowe zadania badania przydatności kandydatów do SM I st. w Gdyni:

https://drive.google.com/file/d/1uS29S-t9CnpTOJL1HqT32P0CawcGai09/view?fbclid=IwAR3C94RxFnq8y5iOmxbxdzrVdz8aFIJHmC_TrgydtkKmX6p37e5xCARZqhY

Plakat SM I st.

Szkoła Muzyczna II stopnia

UWAGA Kandydaci!!!

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin wstępny do SM II st. będzie obejmował TYLKO część praktyczną w zakresie przedmiotu głównego.

Szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych do SM II st. na rok szkolny 2021-2022

ZASADY REKRUTACJI

1. Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym – 6 lat
Wokalnym – 4 lata
Rytmiki – 6 lat

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej SM II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata.

(wydział wokalny – od 15 roku życia).

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

3. W Szkole Muzycznej II st. dopuszcza się rozpoczęcie nauki bez przygotowania muzycznego na:

 • Wydziale Instrumentalnym – obój, fagot, trąbka, puzon, tuba, perkusja
 • Wydziale Wokalnym.

4. Preferowani są kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym), którzy wykażą się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie, odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi lub predyspozycjami ruchowymi (w zależności od wydziału).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
  Pobierz wniosek do SM II st.    Pobierz wniosek do SM II st. pdf
  RODO      RODO pełnoletni
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto:
 • Na Wydział Wokalny – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii;
 • Instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa.

UWAGA!
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Kandydaci do SM II stopnia komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do dnia 26 maja br. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub listownie na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Egzaminy wstępne do SM II st. odbędą się w dniach od 10 do 12 czerwca 2021r.

plakat SM II st

Egzamin wstępny do SM II st. na rok szkolny 2021/2022 będzie obejmował tylko egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny – wszyscy kandydaci:

  1.Instrument główny – wykonanie przed Komisją przygotowanych utworów:

fortepian – utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty, utrzymanej w formie allegra sonatowego, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

 organy – barokowy utwór polifoniczny, utwór kantylenowy, utwór dowolny – może być również etiuda lub sonata, (program można wykonać z nut),

 klawesyn – utwór polifoniczny J.S. Bacha lub innego barokowego kompozytora, I lub III część sonatiny lub sonata wczesnobarokowa, utwór dowolny (program można wykonać z nut),

skrzypce – etiuda, I lub II i III cz.  koncertu, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

altówka – program – patrz skrzypce,

wiolonczela – etiuda, 1 część sonaty lub koncertu, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

kontrabas – etiuda, utwór z akompaniamentem (program należy wykonać z pamięci). Od kandydatów grających na innym instrumencie ubiegających się o przyjęcie na kontrabas – program bez zmian,

gitara – etiuda, forma klasyczna, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

harfa – 2 dowolne utwory wykonywane na harfie lub 2 kontrastujące utwory wykonane na fortepianie (wymagane jest minimum 3 lata nauki gry na fortepianie),

instrumenty dęte – etiuda, dwa kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego,

akordeon – 1 etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny lub wybrane części utworu cyklicznego, (program należy wykonać z pamięci),

perkusja – etiuda na werbel, etiuda lub utwór wykonany z pamięci na ksylofonie,

Ze względu na sytuację zdalnego nauczania dopuszcza się wykonanie programu bez akompaniamentu.

Komisja może poprosić kandydata o wykonanie krótkiego utworu a vista.

2. Rytmika – sprawdzenie predyspozycji ruchowych i koordynacji słuchowo – ruchowej;

3. Śpiew solowy – sprawdzenie predyspozycji głosowych, wykonanie przez kandydata przygotowanego programu: pieśń polska, jeden utwór dowolny (np. może to być jedno ćwiczenie N. Vaccai lub G. Concone), czytanie fragmentu prozy lub wiersza przygotowanego przez komisję.

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!