INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szkoła Muzyczna I stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1.  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:

 • 6 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 6 lat oraz nie przekroczyli 10 roku życia.
 • 4 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat oraz nie przekroczyli 16 roku życia.

2.  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, flet, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, akordeon i perkusja.

3.  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

organy, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni – według wzoru obowiązującego w szkole (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kandydaci do SM I stopnia komplet wymaganych dokumentów składają do dnia 18 maja br. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub pocztą na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-17.00, a w piątek 11.00 -15.00).

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły są przechowywane przez okres 1 roku, po tym czasie zostaną zniszczone.

Szkoła Muzyczna II stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1. Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym – 6 lat
Wokalnym – 4 lata
Rytmiki – 6 lat

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej SM II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata,

(wydział wokalny – co najmniej 15lat).

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

3. W Szkole Muzycznej II st. dopuszcza się rozpoczęcie nauki bez przygotowania muzycznego na:  trąbce, fagocie, oboju, puzonie, tubie, perkusji oraz wydziale wokalnym.

4. Preferowani są kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym), którzy wykazali się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni – według wzoru obowiązującego w szkole (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową)
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto:
 • Na Wydział wokalny – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii;
 • Instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa.

Kandydaci do SM II stopnia komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do dnia 27 maja br. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub pocztą na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-17.00, a w piątek 11.00 -15.00).

plakat SM II st

Egzaminy wstępne do SM II st.

Egzamin składa się z 2 części:

1. Egzamin praktyczny – wykonaniu przygotowanego programu,

2. Egzamin z kształcenia słuchu.

Egzamin z kształcenia słuchu odbywa się w trzech grupach:

1. dla kandydatów z pełnym wykształceniem muzycznym (dla osób kończących szkołę muzyczną I stopnia w danym roku szkolnym lub wcześniej);

2. dla kandydatów z niepełnym wykształceniem muzycznym (nieukończona szkoła muzyczna I stopnia);

3. dla kandydatów bez przygotowania muzycznego (ognisko muzyczne, lekcje prywatne, amatorskie przygotowanie)

Zakres tematyczny egzaminów wstępnych:

1. Egzamin teoretyczny – kształcenie słuchu – wszyscy kandydaci.

 • Kandydaci z pełnym wykształceniem muzycznym:

Część pisemna obejmuje:

 1. dyktando melodyczne jednogłosowe, pamięciowe;
 2. rozpoznawanie interwałów i akordów;
 3. dyktando rytmiczne.
 • Kandydaci z niepełnym wykształceniem muzycznym:

Część pisemna obejmuje:

 1. dyktando melodyczne;
 2. rozpoznawanie interwałów i akordów;
 3. dyktando rytmiczne (zadanie w mniejszym zakresie).
 • Kandydaci bez wykształcenia muzycznego – egzamin obejmuje:
 1. badanie predyspozycji w zakresie słuchu wysokościowego, harmonicznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej;
 2. sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości teorii muzyki.

2. Egzamin praktyczny – wszyscy kandydaci:

     1.Instrument główny – wykonanie przed Komisją przygotowanych utworów:

fortepian – 1 etiuda, utwór polifoniczny, sonata lub wariacje lub rondo (okres klasycyzmu), utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

organy – utwory z egzaminu końcowego z fortepianu SM I st. lub program egzaminu końcowego z organów SM I st.,

klawesyn – utwory z egzaminu końcowego z fortepianu SM I st. lub program ostatniego egzaminu promocyjnego z fortepianu (minimum 3 lata nauki gry na fortepianie),

skrzypce – etiuda, I cz. koncertu lub II i III, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

altówka – program – patrz skrzypce,

wiolonczela – etiuda, dwie części sonaty lub I cz. koncertu, utwór dowolny (program należy wykonań z pamięci)

kontrabas – etiuda, utwór z akompaniamentem (program należy wykonać z pamięci). Od kandydatów grających na innym instrumencie ubiegających się o przyjęcie na kontrabas – program bez zmian,

gitara – etiuda, forma klasyczna, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

harfa – utwory z egzaminu końcowego z fortepianu SM I st. (wymagane jest minimum 3 lata nauki gry na fortepianie),

instrumenty dęte – etiuda, dwa kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego z egzaminu końcowego (przynajmniej 1 utwór należy wykonać z pamięci)

akordeon – 1-2 etiudy, utwór polifoniczny, utwór cykliczny, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

perkusja – etiuda na werbel, utwory z egzaminu końcowego w SM I st.

     2. Rytmika – sprawdzenie predyspozycji ruchowych i koordynacji słuchowo – ruchowej;

 • egzamin z fortepianu – program z ostatniego egzaminu z instrumentu,

     3.  Śpiew solowy:

 • sprawdzenie predyspozycji głosowych, wykonanie przez kandydata przygotowanego programu: pieśń polska, jeden utwór dowolny (nie z muzyki rozrywkowej, może to być jedno ćwiczenie N. Vaccai lub G. Concone), czytanie fragmentu prozy lub wiersza przygotowanego przez komisję.

NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH SZKOŁA MOŻE ZAPEWNIĆ AKOMPANIATORA (PO DOSTARCZENIU NUT AKOMPANIAMENTU DO DNIA )

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły są przechowywane przez okres 1 roku, po tym czasie zostaną zniszczone.

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!