INFORMACJA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy do nauki w Naszej Szkole w roku szkolnym 2022/2023

https://drive.google.com/file/d/1k_cca4liTg570DpxII3HlytKSMJXwp-K/view?fbclid=IwAR1suIb5VR9NJH4A4rwIchXF_Gv16q8goMOetETnElDQntNB7t0Lvb-Y9KM

Osoby niebędące obywatelami polskimi, które zostaną przyjęte i podejmą naukę w SM I i II st. w Gdyni wnoszą opłatę za każdy rok nauki w szkole zgodnie z art.165 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

Uwaga Kandydaci do SM I st.

Wyniki badań przydatności kandydatów do SM I st. wywieszone będą na drzwiach szkoły w lipcu (nie później niż do 11 lipca).

Szkoła Muzyczna I stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1.  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:

 • 6 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 7 lat oraz nie przekroczyli 10 roku życia (kandydat w roku 2022 kończy 10 lat).
 • 4 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat oraz nie przekroczyli 16 roku życia (kandydat w roku 2022 kończy 16 lat).
  Kandydaci urodzeni w roku 2016 (6-letni) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły pod warunkiem uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub złożenia zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

2.  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, obój, klarnet, trąbka, waltornia, akordeon.

3.  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon i perkusja.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do SM I stopnia komplet wymaganych dokumentów składają do dnia 7 maja 2022r. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl (informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Badania przydatności kandydatów do nauki w SM I st. odbędą się w dniach od 18 do 20 maja 2022r.

Plakat SM I st.

Przykładowe badania przydatności kandydatów do SM I st.

Piosenka dla kandydatów do SM I st.

Szkoła Muzyczna II stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1. Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym – 6 lat
Wokalnym – 4 lata
Rytmiki – 6 lat

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej SM II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata.

(wydział wokalny – od 15 roku życia).

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon i perkusja.

3. W Szkole Muzycznej II st. dopuszcza się rozpoczęcie nauki bez przygotowania muzycznego na:

 • Wydziale Instrumentalnym – obój, fagot, trąbka, puzon, tuba, perkusja
 • Wydziale Wokalnym.

4. Preferowani są kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym), którzy wykażą się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie, odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi lub predyspozycjami ruchowymi (w zależności od wydziału).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
  Pobierz wniosek do SM II st.   Pobierz wniosek do SM II st. – pdf
  RODO      RODO pełnoletni
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto:
 • Na Wydział Wokalny – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii;
 • Instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa.

Kandydaci do SM II stopnia komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do dnia 20 maja 2022 drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl (informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Egzaminy wstępne do SM II st. odbędą się w dniach od 2 do 4 czerwca 2022r. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Harmonogram egzaminów wstępnych do SM II st.

Harmonogram 2022

plakat SM II st

Egzamin praktyczny – wszyscy kandydaci:

  1.Instrument główny – wykonanie przed Komisją przygotowanych utworów:

fortepian – utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty, utrzymanej w formie allegra sonatowego, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

 organy – barokowy utwór polifoniczny, utwór kantylenowy, utwór dowolny – może być również etiuda lub sonata, (program można wykonać z nut),

 klawesyn – utwór polifoniczny J.S. Bacha lub innego barokowego kompozytora, I lub III część sonatiny lub sonata wczesnobarokowa, utwór dowolny (program można wykonać z nut),

skrzypce – etiuda, I lub II i III cz.  koncertu, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

altówka – program – patrz skrzypce,

wiolonczela – etiuda, 1 część sonaty lub koncertu, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

kontrabas – etiuda, utwór z akompaniamentem (program należy wykonać z pamięci). Od kandydatów grających na innym instrumencie ubiegających się o przyjęcie na kontrabas – program bez zmian,

gitara – etiuda, forma cykliczna, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

harfa – 2 dowolne utwory wykonywane na harfie lub 2 kontrastujące utwory wykonane na fortepianie (wymagane jest minimum 3 lata nauki gry na fortepianie),

instrumenty dęte – etiuda, dwa kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego,

akordeon – 1 etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny lub wybrane części utworu cyklicznego, (program należy wykonać z pamięci),

perkusja – etiuda na werbel, etiuda lub utwór wykonany z pamięci na ksylofonie,

Komisja może poprosić kandydata o wykonanie krótkiego utworu a vista.

2. Rytmika – sprawdzenie predyspozycji ruchowych i koordynacji słuchowo – ruchowej;

3. Śpiew solowy – sprawdzenie predyspozycji głosowych, wykonanie przez kandydata przygotowanego programu: pieśń polska, jeden utwór dowolny (np. może to być jedno ćwiczenie N. Vaccai lub G. Concone), czytanie fragmentu prozy lub wiersza przygotowanego przez komisję.

KS Egzamin wstępny wymagania

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!