INFORMACJA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy do nauki w Naszej Szkole
https://drive.google.com/file/d/1pW16Qp9bNc1G_k-bcOu7UxNT3GJCiMF0/view?fbclid=IwAR0E8L3tq9Op8_40kmP67dllsY7TehhgQTBFVgWEBvEWZZDWqmATgNKJiGs

Szkoła Muzyczna I stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1.  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:

 • 6 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 7 lat oraz nie przekroczyli 10 roku życia (kandydat w roku 2020 kończy 10 lat).
 • 4 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat oraz nie przekroczyli 16 roku życia (kandydat w roku 2020 kończy 16 lat).
  Kandydaci urodzeni w roku 2014 (6-letni) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły pod warunkiem uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub złożenia zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

2.  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, flet, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, akordeon i perkusja.

3.  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

organy, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
  Pobierz wniosek do SM I st.    Pobierz wniosek do SM I st. pdf
  RODO
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  UWAGA!
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Kandydaci do SM I stopnia komplet wymaganych dokumentów składają do dnia 25 maja br. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub listownie na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Informacje o terminie i formie badań przydatności kandydatów do nauki w SM I st. podane zostaną w późniejszym terminie.

plakat SM I st.

Szkoła Muzyczna II stopnia

UWAGA Kandydaci!!!

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin wstępny do SM II st. składa się TYLKO z części praktycznej w zakresie gry na instrumencie.

ZASADY REKRUTACJI

1. Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym – 6 lat
Wokalnym – 4 lata
Rytmiki – 6 lat

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej SM II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata.

(wydział wokalny – od 15 roku życia).

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

3. W Szkole Muzycznej II st. dopuszcza się rozpoczęcie nauki bez przygotowania muzycznego na:

 • Wydziale Instrumentalnym – trąbka, fagot, obój, puzon, tuba, perkusja
 • Wydziale Wokalnym.

4. Preferowani są kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym), którzy wykazali się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
  Pobierz wniosek do SM II st.    Pobierz wniosek do SM II st. pdf
  RODO       RODO pełnoletni
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto:
 • Na Wydział Wokalny – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii;
 • Instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa.

UWAGA!
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

Kandydaci do SM II stopnia komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do dnia 27 maja br. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub listownie na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Informacja o egzaminach wstępnych
zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w terminie późniejszym.

plakat SM II st 

Egzamin wstępny do SM II st. na rok szkolny 2020/2021 składa się tylko z egzaminu praktycznego – wykonania przygotowanego programu.

Egzamin praktyczny – wszyscy kandydaci:

     1.Instrument główny – wykonanie przed Komisją przygotowanych utworów:

fortepian – 1 etiuda, utwór polifoniczny, sonata lub wariacje lub rondo (okres klasycyzmu), utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

organy – utwory z egzaminu końcowego z fortepianu SM I st. lub program egzaminu końcowego z organów SM I st.,

klawesyn – utwory z egzaminu końcowego z fortepianu SM I st. lub program ostatniego egzaminu promocyjnego z fortepianu (minimum 3 lata nauki gry na fortepianie),

skrzypce – etiuda, I cz. koncertu lub II i III, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

altówka – program – patrz skrzypce,

wiolonczela – etiuda, dwie części sonaty lub I cz. koncertu, utwór dowolny (program należy wykonań z pamięci)

kontrabas – etiuda, utwór z akompaniamentem (program należy wykonać z pamięci). Od kandydatów grających na innym instrumencie ubiegających się o przyjęcie na kontrabas – program bez zmian,

gitara – etiuda, forma klasyczna, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

harfa – utwory z egzaminu końcowego z fortepianu SM I st. (wymagane jest minimum 3 lata nauki gry na fortepianie),

instrumenty dęte – etiuda, dwa kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego z egzaminu końcowego (przynajmniej 1 utwór należy wykonać z pamięci)

akordeon – 1-2 etiudy, utwór polifoniczny, utwór cykliczny, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci),

perkusja – etiuda na werbel, utwory z egzaminu końcowego w SM I st.

     2. Rytmika – sprawdzenie predyspozycji ruchowych i koordynacji słuchowo – ruchowej;

 • egzamin z fortepianu – program z ostatniego egzaminu z instrumentu,

     3.  Śpiew solowy:

 • sprawdzenie predyspozycji głosowych, wykonanie przez kandydata przygotowanego programu: pieśń polska, jeden utwór dowolny (nie z muzyki rozrywkowej, może to być jedno ćwiczenie N. Vaccai lub G. Concone), czytanie fragmentu prozy lub wiersza przygotowanego przez komisję.

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!