Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych dziecka, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Bp. Dominika 13 A, 81-402 Gdynia, e-mail: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska , e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl
 3. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany w celu  promocji szkoły, informacji o koncertach,  wynikach konkursów itp., na podstawie udzielonej dobrowolnie, możliwej do wycofania w każdym czasie zgody na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych Pani/Pana dziecka są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem takich serwisów jak: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych 1 rok od chwili zakończenia edukacji w Placówce, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Posiada Pani/Pan prawo:
  – dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz otrzymania ich kopii,
  – prawo ich sprostowania,
  – prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  – prawo do usunięcia danych.
 8. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!